Inhoud van deze site

English

 

Welkom op de home page van de familie RUBINGH.

Deze Website is in de eerste plaats bedoeld voor de dragers van de familienaam Rubingh of een daarmee verwante naam. Andere belangstellenden zijn natuurlijk ook welkom. Misschien vinden zij  informatie die voor hen interessant is. Kijk rond en voel u vrij om vragen te stellen, commentaar te geven of verbeteringen voor te stellen. Alle reacties zijn van harte welkom.

Deze site biedt u de volgende informatie:

  

   1. Inleiding

   2. Aantekeningen bij de versie 2010

   3. De geschiedenis en betekenis van de naam ‘Rubingh’

   4. De beknopte stamreeks van Liam Rubingh (11e generatie)

   5. De namen lijst van (bijna) alle familieleden

   6. De lijst van de aangetrouwde families

   7. De parenteel van stamvader Addeke Jans

   8. Familie album

   9. De kwartierstaat van Albert Jelger Pieter Rubingh

   10. Verantwoording, gebruikte bronnen, links en dankzeggingen

 

 

 

 

 

 

Inleiding

De naam Rubingh en de daarmee genealogisch verwante namen Rubinga, Rubenga, en Ruibing(h) komen niet veel voor. De namen Rubing, Rubinga en Rubink komen inmiddels in Nederland helemaal niet (meer) voor. Ook de namen Rubens en Rubings zijn in documenten terug gevonden maar hun nakomelingen blijken later dan toch weer de naam Rubingh te gebruiken.

Het is zeker dat de families met de vier eerst genoemde namen afstammen van ene Addeke Jans die in de 90er jaren van de 17 eeuw uit Noord-Duitsland naar Wildervank in Groningen kwam en daar een gezin stichtte. Addeke Jans beschouwen we als de stamvader van de familie hoewel er ook nog een broer, oom en neven in Groningen woonden. Alle in deze website genoemde naamgenoten stammen van hem af. 

Het uitzoeken van de verbanden tussen de verschillende naamdragers en hun voorgeschiedenis heeft enige jaren in beslag genomen. Er is natuurlijk begonnen met de stamboom van de eigen tak van de familie maar al spoedig werd het Rubingh cs namenbestand zo omvangrijk dat het de moeite waard leek voor al deze personen een eigen plaats op de stamboom te zoeken. Uiteindelijk werd het vermoeden bevestigd: ze zijn allemaal familie van elkaar.

Thans betreft de verzameling ruim 900 naamgenoten. De grote namenlijst  elders op deze website, is op de jongste generaties na vrij compleet. Het totaal aan levende (familie)naamdragers is thans niet groter dan 500 - 600 en dat is  naar verhouding (11 generaties) erg weinig. We hebben dus te maken met een bijzondere familienaam.  Bij verreweg de meeste personen in de grote overzichtslijst staat een generatienummer achter de naam. Dit betekent dat is de afstamming tot stamvader Addeke Jans bekend is.  Van de jongste generatie ontbreekt nogal wat informatie. We weten door het Internet dat deze familieleden bestaan maar we weten niet wiens kinderen het zijn.

Een flink gedeelte van de informatie betreft de Amerikaanse tak van de familie. Allen zijn nakomelingen van Jan Rubingh die in 1871 naar Amerika emigreerde. Dit gedeelte is alleen in het Engels. Ook is de correspondentie met zijn familie in Nederland opgenomen. Dit betreft 84 brieven (scans) met de vertaling in het Engels.

De site bevat gegevens van de Rubinghs en bovengenoemde verwante families voor zover deze ter beschikking staan bij of gesteld zijn door archieven, familieleden,  literatuur of voor iedereen op het Internet zijn te vinden. Ook is er een soort familiealbum opgenomen waarin stambomen, foto's en wetenswaardigheden zijn ondergebracht.
Vanwege het deels  recente karakter zijn de onderdelen 'genealogie' en 'familiealbum' uitsluitend toegankelijk voor familieleden en zullen op verzoek worden vrijgegeven (stuur a.u.b. een e-mail). Personen die Addeke Jans in de kwartieren hebben kunnen eveneens toegang krijgen na het beschikbaar stellen van de betreffende stamreeks.

Tenslotte is er een kwartierstaat opgenomen van een jonge Rubingh. Hierin is natuurlijk ook zijn afstamming tot Addeke Jans terug te vinden, maar zijn vooral ook de vrouwelijke voorouderlijke lijnen uitgewerkt. Deze kwartierstaat gaat terug tot de middeleeuwen.

Commentaar, kritiek, aanvullingen en verbeteringen worden zeer op prijs gesteld. Gaarne uw e-mail naar family@rubingh.com

 

  INDEX

 

 

 

  

Aantekeningen bij de uitgave '2010'


De afgelopen 5 jaar is er door omstandigheden niets aan de website gewijzigd of toegevoegd. Wel is er veel correspondentie geweest en de gegevens en toevoegingen hieruit zijn nu zoveel mogelijk in de website verwerkt.
  Ook zijn veel gegevens nog eens vergeleken met de Groninger Archieven en daar waar nodig aangevuld of gecorrigeerd.

Een belangrijke correctie betreft de verwarring met de familie RUBEN. De verwarring is ontstaan doordat sommige Rubinghs als ''Ruben'' waren gedocumenteerd en een paar leden van de familie RUBEN als ''Rubing'' in de archieven waren terug te vinden. Hoe dit is gekomen is niet duidelijk geworden. Vooralsnog is er geen verband ontdekt tussen beide families. De namen die in de lijst stonden zijn daarom verwijderd.

Ook zijn we een 'Ferdinandus Rubing' tegengekomen die met zijn kinderen in de 18e eeuw uit Duitsland naar Holland is gekomen. Hem kunnen we ook niet verbinden met onze voorouders en aangezien er geen hedendaagse naamgenoten zijn ontdekt zijn de namen die in de lijst stonden ook verwijderd.. 

Door het Internet zijn we ook nog een aanzienlijke familie Rubing, ook geschreven als RuBing tegengekomen. Deze familie heeft niets te maken met onze stamboom en heeft een Aziatische (Chinese) oorsprong. Ook zijn er enige Rubinga's tegengekomen met een Afrikaanse oorsprong.

Opgenomen is tevens een grote verzameling correspondentie tussen de geŽmigreerde Jan Rubingh en zijn achtergebleven familie in Groningen. De brieven dateren van ongeveer 1870 tot 1935 en zijn in het Nederlands geschreven. Om ze toegankelijk te maken voor het Amerikaanse nageslacht van Jan Rubingh zijn ze in het Engels vertaald door Eugene Rubingh.

In de kwartierstaat zijn een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht. Ook hier betreft het correcties en aanvullingen.

Tenslotte zijn we op het Internet zijn we nogal wat Rubinghs tegengekomen.  Van sommigen hebben we wel de naam en een foto maar verder niets. Van ongeveer de helft van de onderstaande Rubinghs ontbreken de gegevens. Staat je foto hieronder en sta je niet of onvolledig in de lijst graag een mailtje.

Allen, Anais, Anita, Annelie, Ben, Berend, Bjorn Carina, Carla, Cynthia, Danielle, David, Diana, Donn, Edward, Erin, Erwin, Fenna, Florine, Geert, Gerard, Harm, Hayo, Heidi, Heleen, Hennie, Iepe, Ingrid, Jan, Jaqueline, Jasmijn, Jeanet, Jennifer, Jet,  Jordin, Jorgen, Jos, Joshua, Julia, Kate, Kelly, Kevin, Lies, Lysbeth, Margot, Marije, Mark, Melanie, Michel, Mick, Mina, Mirande, Monica, Monique, Nastassia, Otto, Perdita, Petra, Pieter, Rabbe, Rafael, Rebecca, Ria, Rob, Rodney, Roos, Roelfiena, Sheralee, Sidney, Stephanie, Stieneke, Sylvia, Teresa, Tina, Trevo, Wim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

  INDEX

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

Content of this Site

Nederlands

 

Welcome to the Home page of the RUBINGH family!

This site is primarily meant for members of the Rubingh and related families. Other researchers are welcome too. Perhaps they will find some interesting information as well. Please look around and feel free to ask questions, give comment or propose improvements. All e-mail in this respect is appreciated.

This site offers you the following information:

 

 

   1. Introduction

   2. Notes at the 2010 update
   3. The history and meaning of the name ‘Rubingh’
   4. A condensed lineage of Liam Rubingh (11e generation)
   5. The (almost) complete list of family members
   6. The list of surnames of the spouses
   7. The comprehensive genealogy of the family patriarch Addeke Jans
   8. Family album
   9. The pedigree / ahnentafel of Albert Jelger Pieter Rubingh
   10. Used sources, links and acknowledgements. 
     

 

 

 

 

Introduction

The family name Rubingh and the family names which originate from this name (or was it the other way around) Rubinga, Rubenga, Ruibing(h) are not very common The names Rubing and Rubink were also found  but do not exist in the Netherlands at all (anymore).

All descend from Addeke Jans, who came to Wildervank Groningen in the Netherlands from Oldenburg in the northern part of Germany around 1690 and raised a family.
The total number of living bearers of the family name is about 500 - 600 persons and this is relatively seen not much. So we are dealing with a rare name.

The research of the connections between the various name bearers and their ancestry took a number of years. Of course the own family was the starting point but after a while a vast number of Rubinghs was archived so it became evident that all had to be placed on the familytree. Eventually it became clear what was expected already: they are all related.   

Presently the collection contains over 900 names including their pedigree of most of them. All can be found on this site. The list is, except for the youngest generation, rather complete. Please contact us if your name is not in the list or that your personal data need to be updated. 

A substantial part of the website concerns the American branch of the Rubingh-family. All descent from Jan Rubingh who emigrated to America in 1871. Also included is a large part of the correspondence between hem and his relatives in The Netherlands. This package concerns 84 letters (scans) and their translation in the English language.

The site contains data of the Rubingh family and genealogical related families, as far as they are available or made available by archives, members of the family and literature. For reasons of privacy the genealogy of the family is free accessible  for family members only; the codes  will be released upon request (please send e-mail). Others having Addeke Jans in their pedigree may also request  access if this lineage is made available.

The site also includes a Family Album with space for family trees, photo's and interesting family facts and -information.

Finally a pedigree / Ahnentafel is included of a young Rubingh family member. Besides that his descent from Addeke Jans is incorporated also female lineage’s are given. This pedigree goes back to the Middle Ages.

Unfortunately much information is written in the Dutch language. We will translate parts of it upon request. Please send an e-mail.

It will be appreciated very much to receive your comment, remarks, additions and corrections. Please mail to family@rubingh.com
 
 

 

 INDEX

 

 

 

 

 

Notes at the '2010' update


Due to circumstances the past 5 years no updates have been done on this Website. However in the mean time a lot of e-mail correspondence was received and the information from this correspondence now have been included as much as possible. Also a check was carried out with the databases of the Groninger Archives; results from this check were also incorporated.

An important correction concerns the mix-up with a certain family RUBEN living in Groningen the same period. Te confusion originates from the fact that certiain members of that family were registered as ''Rubing'' while visa versa the same occurred: certain Rubinghs were registered as ''Ruben'' . How this could happen remains unclear. In any case no connections have been found between both families. Their names are removed from the list.

 Also a certain 'Ferdinanus Rubing' was found who came to Holland with his familie from Germany in the  18th century. Also this person cannot be connected to our known lineage and since no living name bearers exist in Holland their names are removed from the list too.

Through the Internet we also found a large community of Rubings, also writen as RuBing. This familie has an Asian background and does not relate to our family in any way.

Included is also a large collection of letters between the immigrated Jan Rubingh and his relatives in The Netherlands. The letters are written in the Dutch language and date from 1871 until 1935. To make these letters accessible for the American descendants of Jan they were translated in English by Eugene Rubingh. Both the original letter and the translation are included.

Some important corrections and additions are included in the Ahnentafel.

Finally through the various Internet communities a lot of Rubinghs were found. About 50 % of the persons shown below a name and a picture are known only but no further data. Please check the list and inform us if your data are not complete.

Allen, Anais, Anita, Annelie, Ben, Berend, Bjorn Carina, Carla, Cynthia, Danielle, David, Diana, Donn, Edward, Erin, Erwin, Fenna, Florine, Geert, Gerard, Harm, Hayo, Heidi, Heleen, Hennie, Iepe, Ingrid, Jan, Jaqueline, Jasmijn, Jeanet, Jennifer, Jet,  Jordin, Jorgen, Jos, Joshua, Julia, Kate, Kelly, Kevin, Lies, Lysbeth, Margot, Marije, Mark, Melanie, Michel, Mick, Mina, Mirande, Monica, Monique, Nastassia, Otto, Perdita, Petra, Pieter, Rabbe, Rafael, Rebecca, Ria, Rob, Rodney, Roos, Roelfiena, Sheralee, Sidney, Stephanie, Stieneke, Sylvia, Teresa, Tina, Trevor, Wim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
   
 

 

 

   
   
 

 

 

 

 

 

 

  INDEX